این سوال بسیار شخصی است . بستگی دارد به شخص که از شرایط ظاهری دندان هایشان خورسند هستند یا خیر؛ اگر رضایت دارید از دندان هایتان دیگر نیاز به زیبایی نیست مهم رضایت درونی فرد است و بعضی اوقات انجام بعضی از کار های زیبایی باعث افراط میشود .