افراد در صورت پرداخت نقد 10 % تخفیف میگیرند و چک اگه بخوان بدن نصفش نقد و نصف دیگشو تا دو ماه میتوانند پرداخت کنند .