با معاینه توسط پزشک زیبایی نیاز هر فرد مشخص و طرح درمان مورد نیاز تعیین می‌شود.